trang chủ liên hệ
 
 
 

 
 

 

 

 
 PHẦN MỀM QUẢN LÝ CỬA HÀNG

1.      Chức năng bán hàng 

 • Cập nhật và quản lý danh sách khách hàng.

 • Ra đơn hàng.

 • Cảnh báo hàng tồn.

 • Thu tiền khách hàng.

 • Cập nhật công nợ khách hàng.

2.      Chức năng mua hàng

 • Cập nhật và quản lý danh sách nhà cung cấp

 • Quản lý nhập hàng

 • Theo dõi và cập nhật công nợ phải trả nhà cung cấp

 • Quản lý công nợ đầu kỳ

3.      Chức năng kho hàng

 • Cập nhật và quản lý danh mục hàng hóa.

 • Câp nhật hàng hóa nhập kho, xuất kho.

 • Cảnh báo hàng tồn kho.

 • Xử lý giá vốn hàng bán.

4.      Chức năng quản lý chi phí

 • Thiết lập danh mục chi phí cửa hàng.

 • Cập nhật chi phí phát sinh.

 • Quản lý chi phí theo từng tháng hoặc từng danh mục chi phí.

5.      Các chức năng khác

Quản lý doanh thu

 • Quản lý doanh thu theo thời gian, theo từng mặt hàng, từng đơn hàng.

 • Cập nhật chi phí phát sinh hàng tháng (lương, tiền thuê mặt bằng...).

Quản lý xuất nhập tồn

 • Quản lý chi tiết nhập hàng.

 • Quản lý chi tiết xuất hàng.

 • Cảnh báo hàng tồn kho.

Quản lý công nợ

 • Công nợ phải thu phải trả.

 • Chi tiết công nợ nhà cung cấp.

 • Chi tiết công nợ theo từng đơn hàng.

Tính bảo mật an toàn

 • Dữ liệu được sao lưu.

 • Khả năng phân quyền người dùng đến từng chức năng.

Tính chính xác - tốc độ

 • Hệ thống tính toán dữ liệu dựa trên các thông tin đầu vào tuyệt đối chính xác.

 • Tiết kiệm được tối đa sức lao động của con người.

Hệ thống báo cáo :

 • Báo cáo công nợ phải thu, phải trả.

 • Báo cáo hàng tồn kho.

 • Báo cáo chi phí phát sinh hàng tháng.

 • Báo cáo lãi lỗ theo đơn hàng.

 • Báo cáo lãi lỗ theo thời gian.

Mục tiêu của Phần mềm quản lý cửa hàng

 • Là công cụ hỗ trợ hiệu quả việc quản lý bán hàng của cửa hàng, chuỗi cửa hàng...

 • Hỗ trợ nhiều báo cáo, giúp lãnh đạo đưa ra các quyết định chính xác và kịp thời.

 • Dự đoán tồn kho lên kế hoạch đặt hàng, điều chuyển hàng. 
SẢN PHẨM
Phần mềm vật liệu cơ khí
  Phần mềm quản lý hóa đơn
 
  Phần mềm vật liệu cơ khí
 
  Phần mềm quản lý hợp đồng căn hộ
 
  Phần mềm quản lý nhà thuốc

Thành viên
Mật khẩu

Hotline:  0908662055 (Mr.Minh)

Email: minhlehtl@gmail.com
 
 

 

Copyright 2011 ©, HTL INFORMATION TECHNOLOGIES JSC. All rights reserved.