trang chủ liên hệ
 
 
 

 
 

 

 

 
 DAS - Dynamic Accounting System

TÍNH NĂNG PHÂN HỆ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

DAS không cố định các loại sổ sách như các chương trình kế toán khác mà hệ thống cho phép người sử dụng tự mở các số sách kế toán phù hợp với qui mô doanh nghiệp (mở rộng không giới hạn). Doanh nghiệp có thể mở sổ thu - chi tiền mặt , thu - chi tiền gửi ngân hàng, mua hàng, bán hàng, phân bổ giá thành…tuỳ theo mô hình sử dụng của doanh nghiệp. Việc định khoản tự động giúp cho người sử dụng cập nhật nhanh và hiệu quả các chứng từ phát sinh, tránh được sai sót trong quá trình nhập liệu.

  • Danh mục tài khoản kế toán của DAS rất linh hoạt với chiều dài là 25 ký tự cho phép người sử dụng khai báo hệ thống tài khoản của các quốc gia bất kỳ, cùng với 10 mã phân tích theo tài khoản cho phép người sử dụng khai báo các hệ thống tài khoản của công ty mẹ hay tập đoàn. Với cách này giúp cho việc nhập liệu chỉ phải thực hiện 1 lần cho chứng từ kế toán nhưng có thể báo cáo được 10 hệ thống kế toán của các quốc gia khác nhau theo nhiều loại tiền tệ khác nhau thông qua việc xử lý đa tiền tệ của DAS.

  • Ngoài các mã tài khoản, loại sổ kế toán là công cụ để phân tích, DAS cho phép người sử dụng tự tạo ra 9 loại mã phân tích theo nghiệp vụ phát sinh, 10 loại mã phân tích theo tài khoản, mỗi loại mã người sử dụng có thể phân tích theo từng ký tự trên mỗi loại mã. Các mã phân tích này giúp cho doanh nghiệp tự mở rộng các yêu cầu nếu có nhu cầu báo cáo phát sinh.Đồng thời cho phép người dùng nhập liệu 1 lần nhưng cho ra báo cáo của 10 hệ thống kế toán khác nhau.

  • Xử lý đa tiền tệ, DAS cho phép người dùng khai báo ngoại tệ không giới hạn, tự động xử lý chênh lệch tỷ giá từ tỷ giá hạch toán sang tỷ giá thực tế, với 6 trường tỷ giá giúp cho DAS trong cùng một thời điểm cho ra được báo cáo theo 6 loại tiền tệ khác nhau.

  • Khai báo tính thuế VAT tự động, DAS cho phép người sử dụng khai báo tài khoản thuế, phương pháp tính thuế, tỷ lệ tính thuế các phần khai báo này không giới hạn. với phần khai báo này nếu luật thuế thay đổi ngưởi sử dụng có thể chọn lại cho phù hợp mà không phải lập trình lại.

  • Quản lý tài sản cố định quản lý đời sống tài sản và những thông tin mô tả chúng. Mở rộng tới 10 phương pháp khai báo cho phép người dùng lựa chọn ứng dụng trong mỗi sổ ngân quỹ và những khai báo này có thể được tính toán một cách tự động.

  • Theo dõi tài khoản ngoại bảng : nhập số dư,hạch toán và lên sổ báo cáo chi tiết.

  • Khai báo cách thức làm việc cho hệ thống, người sử dụng có thể định nghĩa kỳ kế toán làm việc cho 1 năm tài chính, chương trình cho phép khai báo một năm tài chính có 99 kỳ kế toán, thông thường các doanh nghiệp sử dụng 12,13 kỳ kế toán trong một năm tài chính hay 52, 53 tuần cho năm tài chính. Ưu điểm sử dụng kỳ kế toán thứ 13, kỳ này thường được sử dụng cho phần điều chỉnh số liệu quyết toán của thuế so với số quyết toán của doanh nghiệp khi sử dụng kỳ 13 sẽ không làm tăng giảm số phát sinh không thực chất của doanh nghiệp.

 HỆ THỐNG BÁO CÁO :

bullet            Báo cáo thuế theo TT60/2007/TTBTC.

1. Bảng kê hoá đơn đầu ra.
2. Bảng kê hoá đơn đầu vào.
3. Bảng phân bổ thuế GTGT.
4. Tờ khai thuế GTGT.
5. Cho phép kết xuất dữ liệu bảng kê mua vào, bán ra theo đúng định dạng của chương trình HTKK 2.5.2 để nhập vào chương trình HTKK2.5.2.

bullet           Báo cáo tài chính (hệ thống theo QĐ15 hoặc QĐ48).

1. Bảng kết quả hoạt động kinh doanh
2. Bảng cân đối kế toán.
3. Bảng cân đối phát sinh.
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

bullet           Báo cáo công nợ.

1. Bảng đối chiếu công nợ.
2. Bảng công nợ chi tiết theo từng khách hàng, nhà cung cấp.
3. Bảng công nợ chi tiết theo mã phân tích.
4. Tuổi nợ khách hàng.
5. Sổ chi tiết thanh toán.

bullet          Báo cáo tài sản cố định.

1. Thẻ TSCĐ.
2. Danh sách TSCĐ.
3. Bảng trích khấu hao TSCĐ.
4. Bảng phân bổ khấu hao theo bộ phận sử dụng.
5. Báo cáo tăng giảm TSCĐ.

bullet           Báo cáo quản trị đa cấp (Báo cáo động).

1. Báo cáo chi tiết mua hàng.
2. Báo cáo phân tích mua hàng.
3. Báo cáo chi tiết doanh thu.
4. Báo cáo tổng hợp chi phí.
5. Báo cáo tổng hợp tạm ứng nhân viên
6. Báo cáo tổng hợp công nợ phải thu.
7. Báo cáo tổng hợp công nợ phải trả.
8. Báo cáo lãi lỗ theo giá vốn.
9. Báo cáo lãi lỗ theo khách hàng.
10. Báo cáo tập hợp chi phí tính giá thành.
11. Báo cáo tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu.
12. Báo cáo tình hình tăng giảm các khoản đầu tư.
13. Báo cáo các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán. 
SẢN PHẨM
Phân hệ tài chính
  Phân hệ tài chính
 
  Phân hệ mua hàng
 
  Phân hệ bán hàng
 
  Phân hệ kho hàng

Thành viên
Mật khẩu

Hotline:  0908662055 (Mr.Minh)

Email: minhlehtl@gmail.com
 
 

 

Copyright 2011 ©, HTL INFORMATION TECHNOLOGIES JSC. All rights reserved.